กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2566


     วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 7/2566 สาระสำคัญ เรื่องสืบเนื่องในการสรุปผลการดำเนินงานของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มาตรการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 3) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกรมฯ ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1. ด้านคุ้มครองแรงงาน 2. ด้านคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 3. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. ด้านแรงงานสัมพันธ์ 5. ด้านพัฒนามาตรฐานแรงงาน 6. ด้านสวัสดิการแรงงาน 7. ด้านกฎหมาย 8. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล และ 9. ด้านตรวจสอบภายใน

ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายสมพจน์ กวางแก้ว นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรม สสค.ทุกจังหวัด สรพ.10 พื้นที่ ศปข.1 – 12 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบ Video Conference


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน