กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 7/2566


          วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 7/2566 โดยมี นายสมัย โชติสกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธานการประชุม สาระสำคัญ ได้แก่ ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยเครื่องแบบของสถาบันฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ,ข้อเสนอตัวชี้วัดของสถาบันฯ ประจำปีงบประมาณ 2567, รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1-3, รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินผลองค์กรและผู้อำนวยการสถาบันฯ และความคืบหน้าคณะอื่นๆ, การสมัครเป็นสมาชิกองค์กรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APOSHO) และการปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาคตะวันออก (OSHCET) มีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองความปลอดภัยแรงงาน ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน