กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2566


     วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ 1. เพื่อทราบ การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 และ 2. พิจารณาการปรับปรุง แก้ไขกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2557 จำนวน 4 ประเด็น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลโปรแกรม Zoom Meeting Application


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line