กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Chonburi Labour Management Excellence Award 2023) จังหวัดชลบุรี พร้อมมอบโล่รางวัล


    วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 (Chonburi Labour Management Excellence Award 2023) จังหวัดชลบุรี พร้อมมอบโล่รางวัล โดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาอื่น ๆ นำไปใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 800 คน ทั้งนี้ ในปี 2566 มีสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 305 แห่ง ณ ห้องแปซิฟิค ฮอล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line