กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 ผ่านระบบ Video Conference


        วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2566 เพื่อสร้างความพร้อมข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภารกิจหลักของกรม กฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและเทคนิคการทำงานเพื่อบังคับใช้กฎหมาย ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการบรรจุใหม่จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 49 คน ในอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) จากหน่วยงานต้นสังกัด

        ทั้งนี้ นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจกรม รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานและให้ข้อคิดในการทำงานแก่ข้าราชการใหม่ ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line