กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566


            วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญเพื่อพิจารณา 1.ให้ความเห็นชอบผลการประเมิณเกณฑ์การตัดสินและการมอบรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับกรม 2.การพิจารณารางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานของกรมที่ได้รับรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับกรมและระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 3.พิจารณาให้ความเห็นชอบรูปแบบการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล การพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ 4.พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการส่งเสริมหน่วยงานของกรม เข้าร่วมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหารกรม คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน