กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมพิธีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566


     วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในการอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งกระตุ้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยกสร.ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาองค์กรและการให้บริการในระดับประเทศ รางวัลเลิศรัฐ 1 รางวัล ได้แก่ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทประสิทธิผลเครือข่าย ชื่อผลงาน “พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานด้วยเครือข่าย GLP แบบมีส่วนร่วม” โดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นหน่วยงานเจ้าของผลงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line