กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom Meetings)


        วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์) เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 10 จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Application Zoom Meetings)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line