กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2566


          วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 7/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบคำร้องตามมาตรา 120 ที่เสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ของสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องรวม 7 คน และคำร้องตามมาตรา 120 ที่สามารถยุติได้ในชั้นศาลแรงงานโดยการตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง จำนวน 1 เรื่อง สถานประกอบกิจการ 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องรวม 1 คน
          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคำร้องของนายจ้างตามมาตรา 120 ของสถานประกอบกิจการ 4 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 7 คน โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน