กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 9/2566


                 วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 9/2566 สาระสำคัญเพื่อทราบ ดังนี้ 1. รายงานการเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำปีบัญชี 2565 และ 2566 2. รายงานรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 3. รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 4. รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 5. รายงานความคืบหน้ากิจกรรมการควบคุมภายใน ประเด็นผู้บริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารระดับรองมีการสอบทานรายงานทางการเงินและรายงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน 6. สรุปยอดชดใช้คืนตามแผนฟื้นฟูกิจการของสถานประกอบกิจการ 2 แห่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1. คำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชย 2. รายงานผลการตรวจสอบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2565 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน และ 3. การคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยมีนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นายพงษ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน