กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN – OSHNET Coordinating Board Meeting; CBM-24) ประเทศฟิลิปปินส์


          วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะเลขานุการเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Secretariat) กล่าวปราศรัยต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิก และ Secretary Bienvenido E. Laguesma อธิบดีกรมแรงงานและการจ้างงานแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ครั้งที่ 24 (24th ASEAN – OSHNET Coordinating Board Meeting; CBM-24) จัดโดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน หัวหน้าผู้ประสานงานหลักของประเทศไทย นายอัครพงษ์ นวลอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม SEDA Vertis North เมืองเกซอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์

          การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของภูมิภาคอาเซียนภายใต้แผนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ปี 2564-2568 (2021- 2025) สำหรับประเทศไทยในฐานะผู้ประสานงานหลักด้านสารสนเทศฯ และเลขานุการเครือข่ายฯ ได้รายงานผลการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ ภูมิภาค ระหว่างประเทศ และรายงานผลการบริหารจัดการเว็บไซต์ ASEAN–OSHNET และ Scorecard ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน