กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุมเอชไอวี/เอดส์ (ASEAN – BCA Coordinatorship) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ครั้งที่ 1/2566


              วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานผู้ประสานงานแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุมเอชไอวี/เอดส์ (ASEAN – BCA Coordinatorship) ระหว่างปี พ.ศ. 2565 – 2567 ครั้งที่ 1/2566 สาระสำคัญ เพื่อทราบแผนปฏิบัติการของเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ASEAN - OSHNET) WORK PLAN 2021 – 2025 และขอบเขตภารกิจของผู้ประสานงานแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุมเอชไอวี/เอดส์ (ASEAN – BCA Coordinatorship) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1. การเตรียมการจัดประชุมแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุมเอชไอวี/เอดส์ (ASEAN – BCA Meeting) ครั้งที่ 9 2. กำหนดการการประชุมแนวร่วมภาคธุรกิจอาเซียนว่าด้วยการป้องกันและควบคุมเอชไอวี/เอดส์ ครั้งที่ 9 และ 3. แผนการปฏิบัติงานฯ และมอบหมายภารกิจคณะทำงานฯ ตามแผนการปฏิบัติงาน โดยมี นายธานินทร์ พุ่มอรุณ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน