กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9/2566


วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 9/2566 โดยมี นายสมัย โชติสกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นประธาน  สาระสำคัญเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน และค่าบริการเกี่ยวกับการให้บริการของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  / ขออนุมัติหลักการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายที่อยู่นอกแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี / ผลงานวิชาการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ตามที่เสนอสำนักงาน ก.พ.ร.ประจำปีงบประมาณ 2566  / ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการบริการของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ประจำปี 2566  / แผนปฏิบัติการดิจิทัลสถาบันส่งเสริมความปลอดภัฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ 1 / (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 / ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในปีงบประมาณถัดไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  / การอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์การมหาชน และกำหนดวันในการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 36 โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มอบของที่ระลึกให้กับ นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม กองความปลอดภัยแรงงาน ห้อง 1 ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน