กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2566


                   วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 1. โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนด้วย Digital ID 2. โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แม่ข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการสารสนเทศ รองรับการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 3. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4. โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกองความปลอดภัยแรงงาน และ 5. การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกองความปลอดภัยแรงงาน โดยมี นางสาวสุนิสา ผิวนวล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน