กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นวิทยากรการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "มอง ร่าง พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ว่าด้วยการลาคลอด 180 วัน ข้อเสนอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง" 


        วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.20 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นวิทยากรการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "มอง ร่าง พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ว่าด้วยการลาคลอด 180 วัน ข้อเสนอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหญิง" งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิเพื่อนหญิง องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประเทศไทย และสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน