กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมชี้แจง เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับภาค/จังหวัด


     วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.45 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมชี้แจง เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับภาค/จังหวัด และได้มอบนโยบายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่/กองความปลอดภัยแรงงาน/ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต โดยมีนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน