กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการใช้ Dashboard รายงานสารสนเทศการประสบอันตรายจากการทำงาน และการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผ่านระบบสารสนเทศกรมฯ


     วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้ Dashboard รายงานสารสนเทศการประสบอันตรายจากการทำงาน และการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ และผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Zoom Meeting) จำนวน 247 คน
     การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยปฏิบัติและพัฒนาองค์ความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก Dashboard รายงานสารสนเทศการประสบอันตรายจากการทำงาน และการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผ่านระบบสารสนเทศกรมฯ ได้อย่างเต็มประสิทธภาพ รวมทั้งการรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยปฏิบัติเพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน