กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


              วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์  2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สามารถประพฤติปฏิบัติตน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และรักษาวินัยของทางราชการรวมทั้งปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ มีทัศนคติและจิตสำนึกที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็นเครือข่ายในการให้คำแนะนำ สอดส่อง ดูแล ป้องกันและเฝ้าระวังพฤติกรรมของบุคลากร ที่อาจกระทำผิดวินัย ทุจริต และประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย บุคลากรกรมสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 116 คน โดยมี นางสาวนงลักษณ์ วาทหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน