กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย (Good Labour Practices : GLP) รุ่นที่ 1


                 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.45 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย (Good Labour Practices : GLP) รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวสุนิสา ผิวนวล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ  ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

                 การอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ แก่ผู้บริหารและพนักงานในธุรกิจฟาร์มสุกรของบริษัทฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 500 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานสายฟาร์มสุกรสามารถนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการใช้แรงงานบังคับ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่มีการค้ามนุษย์อันแสดงให้เห็นถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน