กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2567


    วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2567 เพื่อพิจารณา ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง สาขาอาชีพที่จะส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และร่างระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินกองทุน และการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. ... โดยมี เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฏหมาย เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรรมการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น 11 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน