กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายฯ รุ่นที่ 69


               วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดโครงการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 69 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รวมถึงเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน จากหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ โดยมี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ผู้บริหารกรม กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ในการนี้มีนายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน