กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการตามภารกิจกระทรวงในจังหวัดภูเก็ต


               วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจติดตามประเมินผลกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจติดตามประเมินผลประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุเข้าทำงาน และโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ จากนั้นเวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจในโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณค่าสูง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 จังหวัดภูเก็ต


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน