กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วม ซีพีเอฟ สร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP สำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย


          วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.45 น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) โดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน จัดอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทย (Good Labour Practices : GLP) รุ่นที่ 2 โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงาน ชั้น 13 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ แก่ผู้บริหารและพนักงานในธุรกิจฟาร์มสุกรของบริษัทฯ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 500 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารและพนักงานสายฟาร์มสุกรไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมาย ไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิแรงงาน และไม่มีการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน