กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของหัวหน้าส่วนราชการ รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


         วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พัฒนาสมรรถนะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ด้วยโครงการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของหัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค รุ่นที่ 1 โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy ประกาศเจตจำนงสุจริต และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตร่วมกัน ณ โรงแรมเดอะไฮเพลส โฮเทล จังหวัดร้อยเอ็ด และมีนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งนางสาวนงลักษณ์ วาทะหงษ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ว่า จัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการมีขีดความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงแรงงาน “ทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน