ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจค่าใช้จ่ายของแรงงานเพื่อประกอบการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน (CPI Worker)


สำนักงานนโยบายและยุทะศาสตร์การค้า (สนค.) โดยกองดัชนีเศรษฐกิจกาค้ามีหน้าที่ในการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้าของประเทศ เพื่อให้ภาครัฐ เอกชน และผู้ที่สนใจ นำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้าต่าง ๆ ทางเว็บไซต์ www.price.moc.go.th มีแผนการพัฒนาดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน (CPI Worker) เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญทางเศรษฐกิจ รวมทังอาจใช้เป็นเครื่องชี้วัดประกอบการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศ จึงขอเชิญแรงงานสัญชาติไทยที่ทำงานในสถานประกอบกิจการทั้งที่เป็นลูกจ้างรายเดือนและลูกจ้างรายวันร่วมตอบแบบสำรวจค่าใช้จ่ายของแรงงานที่เว็บไซต์ https://sim.tpso.moc.go.th/phptest/CPIworker/1 เพื่อประกอบการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคกลุ่มแรงงาน (CPI Worker)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน