สสค.นครนายก ตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)


วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-16.00 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ นายจิรภัทร ลือโฮ้ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และน.ส.อัชรา พัชอัย เจ้าพนักงานแรงงาน ดำเนินการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ให้กับสถานประกอบกิจการที่ขอการรับรองต่ออายุมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ดังนี้

1.บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 24 ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเพื่อประกอบรถยนต์ มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 558 คน ชาย 375 คน หญิง 183คน

2.บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 ม.9 ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ประกอบกิจการประกอบชุดสายไฟ มีลูกจ้างรวมทั้งหมด 460 คน ชาย 56 คน หญิง 404 คน ในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน