สสค.ลพบุรี ตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน


วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายเอกพัฒน์ จำนงหมู่ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอารีรัตน์ อินต๊ะประการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวมณีเนตร ฤกษ์งาม นักวิชาการแรงงาน เข้าตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ตรวจความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน และส่งเสริมโรงงานสีขาว จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท ราชาแดรี่ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 699 ม.9 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ประกอบกิจการรับซื้อน้ำนมดิบ ปัจจุบันมีลูกจ้าง 22 คน สัญชาติไทยทั้งหมด เป็นชาย 12 คน หญิง 10 คน จากการตรวจสอบพบว่า สถานประกอบกิจการไม่ได้จัดทำข้อบังคับการทำงาน ไม่ได้จัดทำทะเบียนลูกจ้าง ไม่ได้จัดทำทะเบียนการจ่ายค่าจ้าง ไม่ได้จัดทำทะเบียนเวลาทำงาน ไม่ติดประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบ ไม่ได้จัดทำแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และมีอุปกรณ์ในการดับเพลิงน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงาน 1) ตั้งอยู่เลขที่ 187 ม.13 ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ประกอบกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ปัจจุบันมีลูกจ้าง 105 คน สัญชาติไทยทั้งหมด เป็นชาย 50 คน หญิง 55 คน จากการตรวจสอบพบว่า ปฏิบัติถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
3. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด (โรงงาน 2) ตั้งอยู่เลขที่ 21/1 ม.4 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ประกอบกิจการ ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ปัจจุบันมีลูกจ้าง 72 คน สัญชาติไทยทั้งหมด เป็นชาย 31 คน หญิง 41 คน จากการตรวจสอบพบว่า ปฏิบัติถูกต้องตามพรบ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
พนักงานตรวจแรงงานและพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ชี้แจงและดำเนินการให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน