สสค.สุโขทัย ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี ประจำปี 2562


วันนี้ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางฐิติรัตน์ โพธิ์กลาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายเอกยุทธ ศิริบุตร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินในกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” จังหวัดสุโขทัย โดยเข้าตรวจประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้มีการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” และเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา Safety to School ตามนโยบาย Safety Thailand จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เลขที่ตั้ง 362 ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย มีครูจำนวน 66 คน และนักศึกษา จำนวน 881 คน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรก จากการตรวจประเมินคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดให้ครบถ้วนต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน