ตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 สสค.นครนายก


วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. นางนิภาภรณ์ พิมพ์แพทย์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ และนางสาวสกุลรัตน์ บุญปั้น เจ้าหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูล พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจประเมิน”สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2562 ประกอบด้วยผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ผู้แทนอำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ผู้แทนประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก และ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับจังหวัด ตรวจประเมินสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1.โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ต.พรหมณี อ.เมืองจ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 186คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 13คน มีนายมณีชัย ชูราษี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธารามและนายต่อพงศ์ ทับมณี ตำแหน่งครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามผู้รับผิดชอบกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย และคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

2.โรงเรียนวัดบางหอย

หมู่ที่3 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองจ.นครนายก ระดับการศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน 88คน ครู อาจารย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รวม 8คนมีนายสิทธิชัย คำเงินผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูรับการตรวจประเมินจากคณะทำงานฯ

การตรวจประเมินสถานศึกษาทั้งสองแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน