สสค.ชัยนาท ร่วมกับคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”


วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 นางสาวภัทราวรรณ กลับกลายดี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ชัยนาท ร่วมกับ คณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ตรวจเยี่ยมและประเมินผลโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด “สถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2562
จำนวน 9 แห่ง และรับการตรวจประเมินใน วันที่ 25 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวนอาจารย์ 183 คน จำนวนนักเรียน 2,847 คน
2. โรงเรียนวัดธรรมามูล ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท จำนวนอาจารย์ 9 คน จำนวนนักเรียน 58 คน 
เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายใน สถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความ ปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถาน ศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” และเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา Safety to School ตามนโยบาย Safety Thailand


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน