สสค.ระนอง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริตวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายสุพจน์ แขกเพ็ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง
มอบหมายให้นางมณิภา แตงเลี่ยน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และนางสาวรุ่งนภา บุตรเพชร พนักงานประสานงานและบันทึกข้อมูล เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต
ณ ห้องราชาวดี เฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีนางวาธินี สุริยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดระนอง

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน