สสค.พัทลุง เข้าส่งเสริมและเชิญชวนเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ให้กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด


วันที่ 22 ก.ค. 62 นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน เข้าส่งเสริมและเชิญชวนเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ให้กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด ในเรื่อง

- การคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9

- คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

- มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)

- พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉ.6-7)

- การจ่ายค่าชดเชยกรณีการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยกรณีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปและอื่นๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมทั้ง

- การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน