สสค.ชัยภูมิ ร่วมจัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา


นายชัยวัธน์ ศรวณี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนางรุ้งณิภา ขวดชัยภูมิ นักวิชาการแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำาลังแรงงานกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียน บำาเหน็จณรงค์วิทยาคมตำาบลบ้านชวน อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา จำานวน 600 คน เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน สิทธิหน้าที่นายจ้างลูกจ้างและความปลอดภัยในการทำางาน ความรู้เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ตลอดจน สร้างการรับรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีความ พร้อมในการพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ด


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน