กาฬสินธุ์ฟอร์มงานใหม่ " ต้นแบบคู่ดิโน่ความความปลอดภัย (DINO BUDDY) "หลังจากที่นางอุดมลักษณ์   สอนสารี  ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการลงนาม MOU ขับเคลื่อน Safety DINO เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒    สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้กำหนดการให้วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เดินหน้าขยายผลเซฟตี้ดีโน ให้เป็น "  ต้นแบบคู่ดิโน่ความความปลอดภัย"  หรือ DINO BUDDY   ระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบกิจการ   ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านความปลอดภัยในการทำงานระหว่่าง ผู้บริหารโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล โรงเรียนกุฉินารายณ์ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๒ในระดับดีเยี่ยมจำนวน ๑๒ คน ณ บริษัทน้ําตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
เพื่อศึกษาเครื่องมือ ตัวอย่างและวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานใน   ๕ ประเด็นหลัก คือ
๑.แนวทางการจัดทำนโยบายและแผนงาน
๒.แนวทางการจัดทำรายงานผลงานข้อมูลและสถิติ
๓. ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอัคคีภัย
๔.ความปลอดภัยในงานจราจรและงานขนส่ง
๕.ความปลอดภัยในงานบนที่สูง
ในการนี้ผู้บริหารของ ๕ หน่วยงานหลัก    คือนายคมสันต์   เหล่าจูม ผู้อำนวยการโรงงานบริษัทน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์จำกัด นายโกวิทย์  ลาภจิตร ผู้จัดการโรงงาน บริษัท National starch and Chemical ประเทศไทยจำกัด นายเรืองเวช  ผาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล นายประพันธ์ศักดิ์   ภูสีฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์ และนายอภิชัย หาญสุริย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์    ตั้งความหวังสูงที่จะให้จังหวัดกาฬสินธุ์มีสถานศึกษาปลอดภัยต้นแบบคู่ดิโน่ความความปลอดภัย หรือ DINO BUDDY  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในระบบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ตามนโยบาย กาฬสินธุ์โมเดลของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน