สสค.ปทุมธานี ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 17.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ หินใหญ่ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมตรวจบูรณาการการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำาเดือนกรกฎาคม 2562 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำานักงานพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ 1. บริษัท ไทสัน โพลาทรี (ไทยแลนด์) จำากัด ตั้งอยู่เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 7 ตำาบลบึงคำาพร้อย อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ มีลูกจ้างทั้งหมด 2,450 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย 987 คน สัญชาติเมียนมา 653 คน สัญชาติกัมพูชา 900 คน มีการจ้างลูกจ้างพิการ 3 คน 2. บริษัท โชคชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด ตั้งอยู่เลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 ตำาบลบึงคำาพร้อย อำาเภอลำาลูกกา จังหวัด ปทุมธานี ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ มีลูกจ้างทั้งหมด 1,061 คน เป็นลูกจ้างสัญชาติไทย 736 คน สัญชาติ เมียนมา 154 คน สัญชาติกัมพูชา 97 คน สัญชาติลาว 74 คน มีการจ้างลูกจ้างพิการ 16 คน 3. ตลาดกลางลาดสวาย ตั้งอยู่ที่ตำาบลลาดสวาย อำาเภอลำาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตรวจร้านค้าจำานวน 13 ร้าน พบมีการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 18 คน

{gallery}2562/07/50912{/gallery}


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน