• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.พัทลุง ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนลินาสน์ เจตนานนท์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางวราภรณ์ สังข์ผุด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางวันดี ทองสง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน  ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  ณ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง มีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าอบรมทั้งสิ้น 87 คน ในการอบรมมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี


เมษายน 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

รับข่าวสารกรม