• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ชัยภูมิ ร่วมตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา


          วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายคณิต ภากรมณี นิติกรชำานาญการ รักษาราชการแทนสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสาววรลักษณ์ กาจหาญ นักวิชาการแรงงานชำานาญการ ร่วม ตรวจบูรณาการตรวจสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา เพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้า ระมัดระวังไม่ให้มีการลักลอบการนำาเข้าแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่าน กระบวนการคัดกรองโรคและเพิ่มมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเข้มงวด โดยมี หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ และสาธารณสุขอำาเภอ ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ภาพ ประจำาตำาบล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมตรวจ สวนยางพารา ตำาบลท่ามะไฟหวาน อำาเภอแก้งคร้อจังหวัด ชัยภูมิ จำานวน 2 แห่ง มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา รวม 26 คน ทั้งนี้ พนักงานตรวจได้ดำาเนินการตรวจคุ้มครองแรงงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้าน แรงงาน เน้นยำ้าสถานประกอบกิจการกำากับดูแลปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในการทำางาน เน้นยำ้าการดำาเนินการ ตามมาตรการของสถานประกอบกิจการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19


มกราคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

รับข่าวสารกรม