• กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สสค.ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน พัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2568ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน