คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Key Industry

อุตสาหกรรมหลัก

เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของชาติ ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมนั้นอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วอุตสาหกรรมหลักมักจะได้แก่อุตสาหกรรมสินค้าประเภททุน การก่อสร้างอุตสาหกรรมเครื่องยนต์กลไกต่างๆ อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ฯลฯ ส่วนใหญ่ประเทศที่กำลังพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมประเภทอาหาร หรือผลผลิตทางการเกษตรอาจเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ
Synonyms - อุตสาหกรรมหลัก
Key Job

งานหลัก

งานหรือตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นงานหลักหรือตำแหน่งสำคัญที่จะขาดเสียมิได้
Synonyms - งานหลัก
KickBack

สินบนที่ให้งานทำ

ลูกจ้างบางส่วนได้งานทำโดยการช่วยเหลือของหัวหน้างาน ตัวแทนของบริษัท ตัวแทนของสหภาพแรงงานหรือโดยนายจ้างเองก็ตาม ลูกจ้างเหล่านี้ต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งหรือยินยอมให้หักจากค่าจ้างให้แก่บุคคลดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยให้ได้งานทำหลังจากเข้าทำงานแล้ว โดยมีสัญญา (หรือเป็นการข่มขู่บังคับที่ลูกจ้างต้องจำยอมเพื่อแลกกับงาน) หรือข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้า โดยทั่วไป kickback เป็นวิธีการซึ่งไม่ถูกกฎหมาย
Synonyms - สินบนที่ให้งานทำ
Knocked off

การให้ออกหรือไล่ออก

การให้ลูกจ้างหรือพนักงานออกจากงาน (ดูคำว่า Discharged)
Synonyms - การให้ออกหรือไล่ออก

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line