คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Vacancy

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงานที่มีอัตราอยู่แล้วในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ แต่ยังไม่ได้บรรจุคนเข้าทำงานหรือดำรงตำแหน่งนั้น อาจอยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัคร หรือสรรหาบุคคลเข้าทำงาน
Synonyms - ตำแหน่งงานว่าง
Vacation

วันหยุดพักผ่อน

คือระยะเวลาที่ลูกจ้างได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อพักผ่อนประจำปี (โดยทั่วไปปีละหนึ่งครั้ง ) โดยไม่เสียผลประโยชน์หรือสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน และไม่ถือเป็นวันลา ลูกจ้างคงได้รับค่าจ้างระหว่างหยุดงานนั้น
Synonyms - วันหยุดพักผ่อน
Vacation Pay

ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน

ค่าจ้างและ/หรือเงินพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างระหว่างที่ลูกจ้างได้รับอนุญาตให้หยุดงานเพื่อพักผ่อนประจำปีตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่นายจ้างกำหนดไว้
Synonyms - ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อน
Vertical Communication

การสื่อความตามสายการบังคับบัญชา

การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยสายงานตามลำดับขั้น
Synonyms - การสื่อความตามสายการบังคับบัญชา
Vertical Union
มีความหมายเช่นเดียวกับ Industrial union
Synonyms - Industrial union
Vested Right

การครองสิทธิ์

การที่ลูกจ้างยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินบำนาญ ถึงแม้จะลาออกก่อนครบเกษียณอายุตามที่กำหนดไว้ในแผนบำนาญ แต่จะยังไม่ได้รับเงินในขณะที่ลาออกนั้น จนกว่าจะมีอายุครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
Synonyms - การครองสิทธิ์
Vestibule Training

การฝึกอบรมในโรงฝึกปฏิบัติการ

การฝึกอบรมในโรงฝึกปฏิบัติการ โดยให้ลูกจ้างผู้รับการฝึกได้เรียนรู้ด้วยการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานจริง
Synonyms - การฝึกอบรมในโรงฝึกปฏิบัติการ
Visual Aids

ทัศนูปกรณ์

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ด้วยการมองเห็น เช่น วีดีทัศน์ ภาพ และแผนภูมิต่างๆ
Synonyms - ทัศนูปกรณ์
Vocation

อาชีพ

ดูคำว่า Occupation
Synonyms - อาชีพ
Vocational counselor

ผู้แนะแนวอาชีพ

ผู้ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา หรือแนะแนวทางเกี่ยวกับการประกอบอาชีพต่าง ๆ แก่ผู้ต้องการทำงาน หรือผู้หางานทำให้สามารถเลือกงานหรืออาชีพที่เหมาะสมแก่ตนเองได้
Synonyms - ผู้แนะแนวอาชีพ
Vocational Education

อาชีวศึกษา

การให้การศึกษาหรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความชำนาญในการที่จะประกอบอาชีพนั้น ๆ ต่อไป
Synonyms - อาชีวศึกษา
Vocational Guidance

การแนะแนวอาชีพ

เป็นแนวทางการให้คำแนะนำ ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดของอาชีพต่างๆ เช่น แต่ละอาชีพนั้น ๆ ผู้ประกอบอาชีพต้องทำอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่การเตรียมตัว หรือพื้นฐานของผู้จะประกอบอาชีพ การศึกษาอบรม วิธีการปฏิบัติงาน รายได้และความก้าวหน้า ฯลฯ
Synonyms - การแนะแนวอาชีพ
Voluntary Arbitration

การชี้ขาดโดยสมัครใจ

ในกรณีที่ข้อพิพาทแรงงานไม่สามารถตกลงกันได้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานและทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดนั้น
Synonyms - การชี้ขาดโดยสมัครใจ
Voluntary Checkoff

การยินยอมให้หักเงินค่าจ้างสำหรับเป็นค่าบำรุงสหภาพแรงงาน

การที่ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักเงินค่าจ้างของตนไว้เป็นค่าบำรุงสภาพแรงงาน
Synonyms - การยินยอมให้หักเงินค่าจ้างสำหรับเป็นค่าบำรุงสหภาพแรงงาน

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน