คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Pace Setter

ลูกจ้างต้นแบบ

ลูกจ้างตามผลงานที่มีความสามารถในการทำงานได้รวดเร็ว ได้ผลผลิตในอัตราที่สูงกว่าปกติ ซึ่งนายจ้างใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานการผลิตในระบบการจ้างงานแบบจูงใจ
Synonyms - ลูกจ้างต้นแบบ
Package

ผลประโยชน์จากการเจรจาต่อรอง

ผลประโยชน์ทั้งหมดที่ฝ่ายลูกจ้างได้รับเนื่องจากการเจรจาต่อรองกับฝ่ายนายจ้าง ซึ่งอาจประกอบด้วยผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและอื่นๆ เช่น ค่าจ้างที่ได้รับเพิ่มขึ้น ค่าจ้างที่ให้สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี การประกันอื่นๆ สิทธิในการลาป่วย ลาคลอด และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
ในการเจรจาต่อรอง บางครั้งนายจ้างอาจกำหนดเพดานสูงสุดของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะตกลงกับสหภาพแรงงาน และอาจขอให้สหภาพพิจารณาว่าจะจัดสรรค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าจ้าง และประโยชน์อื่นๆ อย่างไร
Synonyms - ผลประโยชน์จากการเจรจาต่อรอง
Patent Assignment

การได้รับสิทธิบัตรหรือสิทธิตามข้อตกลง

การที่นายจ้างได้รับสิทธิบัตร ในผลงานของลูกจ้างตามข้อตกลงหรือสัญญาการจ้างงานซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ งานด้านวิศวกรรมด้านเคมีหรืองานวิจัยอื่นๆ โดยให้ผลสำเร็จจากการค้นคว้าวิจัยเหล่านั้นตกเป็นสิทธิของผู้ว่าจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว ถ้าผลจากการค้นคว้า วิจัยเหล่านั้นทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ขึ้น ให้ตกเป็นสิทธิของนายจ้างหรือบริษัทผู้ว่าจ้างแต่เพียงผู้เดียว
Synonyms - การได้รับสิทธิบัตรหรือสิทธิตามข้อตกลง
Payment In Kind
ดูคำว่า Income In kind
Synonyms - Income In kind
Payment-By-Result

การจ่ายค่าจ้างตามผลงาน

วิธีจ่ายค่าจ้างตามผลงานหรือผลผลิตที่ลูกจ้างทำได้ อาจนำไปใช้กับการจ่ายค่าจ้างตามผลงานรายชิ้นหรือในระบบการทำงานแบบจูงใจอื่นๆ ซึ่งอาจจ่ายให้ตามผลงานของแต่ละคนหรือของกลุ่มก็ได้
Synonyms - การจ่ายค่าจ้างตามผลงาน
Peon

แรงงานเยี่ยงทาส

ผู้ใช้แรงงานทั่วไป ไม่มีฝีมือ ในบางท้องถิ่นอาจหมายถึงแรงงานทาส ซึ่งทำงานเพื่อชดใช้หนี้
Synonyms - แรงงานเยี่ยงทาส
Peonage

สภาพการทำงานเยี่ยงทาส

การทำงานโดยไม่สมัครใจ โดยทั่วไปเป็นการบังคับตามสัญญาระหว่างทาสกับนายงานเพื่อชดใช้หนี้ ทั้งนี้ นายงานอาจจัดอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและค่าพาหนะให้เป็นการล่วงหน้าด้วย
Synonyms - สภาพการทำงานเยี่ยงทาส
Permanent Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานประจำ

เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานซึ่งได้รับเลือกจากฝ่ายนายจ้าง-ลูกจ้าง หรือจากหน่วยงานของรัฐให้เป็นผู้ชี้ขาดกรณีพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตามข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งอาจทำหน้าที่ในเวลาสองหรือสามปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาที่จะเสียไปจากการแต่งตั้งผู้ชี้ขาดทุกครั้ง
Synonyms - ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานประจำ
Phossy Jaw

โรคกระดูกจากฟอสฟอรัส

เป็นโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานในโรงงานที่ใช้ฟอสฟอรัสเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต มีผลทำให้เกิดความผิดปกติที่กระดูกขากรรไกร
Synonyms - โรคกระดูกจากฟอสฟอรัส
Picketing

การชุมนุมประท้วง

การที่ลูกจ้างชุมนุมหรือเดินถือป้ายโฆษณา ณ สถานประกอบการของนายจ้างหรือบริเวณใกล้เคียง เพื่อขอความเห็นใจหรือแสดงให้สาธารณชนทราบว่า มีข้อพิพาทแรงงานหรือมีการนัดหยุดงาน รวมทั้งชักชวนให้ลูกจ้างอื่นเข้าร่วมนัดหยุดงานและป้องกันไม่ให้คนเข้าไปในที่ทำงานหรือร่วมกันคว่ำบาตร
Synonyms - การชุมนุมประท้วง
Pink Collar Work

งานหรืออาชีพสำหรับสตรี

งานหรืออาชีพที่ผู้ทำงานส่วนใหญ่เป็นหญิง เช่น งานพยาบาล งานเลขานุการ ช่างทำผม งานเย็บปักถักร้อย งานบ้าน ฯลฯ
ศัพท์คำนี้ มาจากแนวความคิดของ louise Kapp Howe ที่เห็นว่านอกจากจะแบ่งงานเป็น white และ blue collar แล้ว จากสภาพสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป สามารถแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพระหว่างหญิงและชายได้
Synonyms - งานหรืออาชีพสำหรับสตรี
Positive Strike

การนัดหยุดงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้าง

การนัดหยุดงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนสภาพการจ้าง
Synonyms - การนัดหยุดงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการจ้าง
Premium Pay

ค่าตอบแทนพิเศษ

เป็นค่าตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในอัตราพิเศษนอกเหนือจากอัตราค่าจ้างตามปกติ สำหรับการทำงานที่มีลักษณะงาน สภาพวันและเวลาที่แตกต่างไปจากปกติ เช่น ทำงานในวันหยุด ล่วงเวลา งานที่เสี่ยงอันตราย ทำงานในเวลาวิกาล หรือในขณะที่มีภัยธรรมชาติ และสำหรับลูกจ้างที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถพิเศษ ซึ่งให้ผลประโยชน์ต่อนายจ้างมาก
Synonyms - ค่าตอบแทนพิเศษ
Prevailing Wages

ค่าจ้างมาตรฐาน

อัตราค่าจ้างที่จ่ายจริงในแต่ละท้องที่สำหรับการทำงานชนิดเดียวกัน ซึ่งอาจได้มาจากการเฉลี่ยค่าจ้างของนายจ้างหลายคนก็ได้
Synonyms - ค่าจ้างมาตรฐาน
Proletariat

ชนชั้นกรรมาชีพ

ในลัทธิมาร์ค หมายถึง ชนชั้นกรรมาชีพที่ใช้เฉพาะแรงกายในการทำงาน
Synonyms - ชนชั้นกรรมาชีพ
Psychic Income
ดูคำว่า Nonfinancial Incentives
Synonyms - Nonfinancial Incentives
Push Money

เงินตอบแทนการขายครั้งใหญ่

เป็นเงินตอบแทนที่นายจ้างจ่ายให้แก่พนักงานขายในกิจการขายปลีก ระหว่างที่มีการขายสินค้ามากเป็นพิเศษ เช่น การขายลดราคาครั้งใหญ่เพื่อล้างสต๊อกสินค้าตกค้างประเภทที่ขายได้ช้าออกไปให้หมด ในระหว่างนี้พนักงานขายมักจะต้องทำหน้าที่หนักกว่าปกติ นายจ้างจึงจัดสรรเงินตอบแทนจำนวนนี้ให้
Synonyms - เงินตอบแทนการขายครั้งใหญ่

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน