คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Call Pay, Call-in Pay

ค่ารองาน

เงินที่นายจ้างตกลงที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อเป็นการประกันการมาทำงาน ตามเวลาทำงานปกติของลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างไม่มีงานให้ทำในเวลานั้นๆ
Synonyms - ค่ารองาน
Call- back pay

ค่าเรียกตัวกลับเข้าทำงาน

ค่าจ้างพิเศษสำหรับลูกจ้างที่ถูกเรียกตัวกลับมาทำงานหลังจากเวลาทำงานปกติ ซึ่งลูกจ้างได้ทำงานในหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลับบ้านหรือออกจากที่ทำงานไปแล้ว
Synonyms - ค่าเรียกตัวกลับเข้าทำงาน
Casual Workers,Casual Labour

คนงานจร

ผู้ที่รับจ้างทำงานในระยะเวลาสั้น โดยไม่ขึ้นกับสถานประกอบการหรือนายจ้างคนใดโดยเฉพาะ ส่วนมากเป็นแรงงานไม่มีฝีมือ และเคลื่อนย้ายไปหางานทำเป็นครั้งคราวตามฤดูกาล ตามความต้องการของตลาดแรงงานหรือตามความพอใจของตนเอง
Synonyms - คนงานจร
Chain Picketing

การชุมนุมประท้วงแบบเดินเรียงแถว

การที่ลูกจ้างร่วมกันประท้วงนายจ้าง เนื่องจากกรณีพิพาทแรงงาน โดยการเดินเรียงแถวติดต่อกันเป็นลูกโซ่ รอบๆ บริเวณหรือทางเข้าของสถานประกอบการ
Synonyms - การชุมนุมประท้วงแบบเดินเรียงแถว
Check off

การหักเงินลูกจ้าง ณ ที่จ่ายให้สหภาพ

เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานให้นายจ้างหักเงินรายได้ของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพให้กับสหภาพเพื่อกันไว้เป็นค่าบำรุงหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสหภาพ ทั้งนี้โดยความยินยอมของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพนั้นด้วย
Synonyms - การหักเงินลูกจ้าง ณ ที่จ่ายให้สหภาพ
Circular Picketing

การชุมนุมประท้วงแบบเดินวน

เป็นรูปแบบหนึ่งของการชุมนุมประท้วงที่คนงานจะเดินขบวนวนรอบสถานประกอบการหรือโรงงาน
Synonyms - การชุมนุมประท้วงแบบเดินวน
Closed Shop

กิจการที่จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพ

เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างและสหภาพแรงงานที่ระบุว่านายจ้างจะต้องจ้างเฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานเข้าทำงานด้วย
Synonyms - กิจการที่จ้างเฉพาะสมาชิกสหภาพ
Closed union

สหภาพแรงงานปิด

สหภาพแรงงานปิดจะพยายามกีดกันหรือไม่ให้โอกาสบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกโดยการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสมาชิกให้ยากแก่การปฏิบัติ และ / หรือ เก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเป็นสมาชิกสูงมาก ทั้งนี้เพื่อสงวนโอกาสการมีงานทำหรือสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ให้กับสมาชิกเดิม
Synonyms - สหภาพแรงงานปิด
Coecion

การบังคับลูกจ้างไม่ให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน

การที่นายจ้างบังคับขู่เข็ญหรือกีดกันทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ให้ลูกจ้างเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กฎหมายให้การคุ้มครอง
Synonyms - การบังคับลูกจ้างไม่ให้เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
Collective Agreement

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

คือ สัญญาหรือข้อตกลงว่าด้วยเรื่องเงื่อนไขการจ้างหรือสภาพการทำงานซึ่งฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้างได้ร่วมกันกระทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยปกติมักจะเขียนข้อความระบุให้ชัดเจนเป็นข้อๆ พร้อมทั้งกำหนดอายุข้อตกลงไว้และทั้งสองฝ่ายต้องลงลายมือชื่อกำกับในข้อตกลงหรือสัญญานั้นไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด
Synonyms - ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
Collective Bargaining

การร่วมเจรจาต่อรอง

หมายถึงการที่ลูกจ้างเกินกว่าหนึ่งคนขึ้นไป หรือสหภาพแรงงานร่วมกันเจรจาหาทางตกลงกับนายจ้างหรือสมาคมนายจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้าง สวัสดิการ วันและเวลาทำงาน การเลิกจ้างหรือประโยชน์อื่นใดของนายจ้างหรือลูกจ้างเพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นการร่วมเจรจาต่อรองเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของลูกจ้าง สหภาพแรงงาน นายจ้างหรือสมาคมนายจ้างที่จะใช้ปฏิบัติต่อกัน เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของแต่ละฝ่ายในอันที่จะยุติปัญหาหรือข้อพิพาทแรงงานที่จะเกิดขึ้น
Synonyms - การร่วมเจรจาต่อรอง
Comintern, The Comintern

องค์การคอมมิวนิสต์สากล

คือ องค์การแรงงานและสังคมนิยมหรือองค์การคอมมิวนิสต์สากล ซึ่งเดิมประกอบด้วยกลุ่มคนงานและผู้นำองค์การนี้ก่อตั้งขึ้นโดยนิโคไล เลนิน แห่งมอสโคว์ ในปี ๑๙๑๙ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบคอมมิวนิสต์ให้แพร่ขยายออกไปทั่วโลก และยกระดับของชนชั้นกรรมาชีพ โดยการปฏิวัติชนชั้นทุกแห่งหน สนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มหรือองค์การคอมมิวนิสต์ขึ้นในประเทศต่าง ๆ และด้วยการแทรกซึมเข้าไปในสหภาพแรงงานด้วย
Synonyms - องค์การคอมมิวนิสต์สากล
Company Town

เมืองบริษัท

บริษัทที่รวมคนงานเข้าอยู่อาศัยด้วยกัน มีกิจการและดำเนินงานคล้ายเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง คนทำงานมีที่อยู่อาศัยหรือตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริษัทนี้ และทำงานให้กับบริษัทภายใต้แผนการดำเนินงานและนโยบายของบริษัทเอง มีบริษัทเป็นเจ้าของกิจการทุกอย่างนับตั้งแต่ที่ดิน สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค ร้านค้าและสถานเริงรมย์หรือที่พักผ่อนหย่อนใจ คนงานหรือลูกจ้างได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง แต่ค่าจ้างนั้นจะกลับคืนไปสู่นายจ้างในรูปของการจับจ่ายใช้สอยให้แก่ร้านค้าและสถานให้บริการต่างๆ ของบริษัท
Synonyms - เมืองบริษัท
Company Union

สหภาพแรงงานในอาณัติของนายจ้าง

เป็นสหภาพแรงงานที่มีสมาชิกทั้งหมดเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน ภายในโรงงานเดียวและไม่เข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในสหพันธ์หรือสมาคมและองค์การแรงงานใดๆ สหภาพแรงงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยนายจ้างในสถานประกอบการนั้นเป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินการดำเนินการและอยู่ภายใต้การควบคุมของนายจ้าง
Synonyms - สหภาพแรงงานในอาณัติของนายจ้าง
Compulsory Arbitration

การชี้ขาดโดยบังคับ

เป็นการระงับข้อพิพาทแรงงานโดยบุคคลที่สาม ซึ่งกฎหมายระบุให้นำมาใช้หลังจากที่คู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ในขั้นการไกล่เกลี่ย เช่น การที่กรณีพิพาทแรงงานนั้นอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความสงบสุขของประชาชน
Synonyms - การชี้ขาดโดยบังคับ
Conciliation

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานประกอบด้วยบุคคลสามฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง ซึ่งเป็นคู่กรณีในข้อพิพาทแรงงานและบุคคลที่สามซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในการพิพาท ทำหน้าที่เป็นคนกลางเพื่อให้คู่กรณีหาข้อยุติร่วมกัน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานนี้ ปกติเป็นบริการของรัฐ ซึ่งไม่มีอำนาจบังคับให้คู่กรณีทำความตกลงกัน แต่ผู้ไกล่เกลี่ยมีหน้าที่ในการนัดหมายให้คู่กรณีมีโอกาสพบปะและเจรจากัน เป็นผู้อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้หาทางทำให้บรรยากาศในการเจรจาเป็นไปด้วยดี ผ่อนคลายความตึงเครียดและสนับสนุนให้ทั้งสองฝ่ายแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งเหตุผลและวิธีการที่จะแก้ปัญหาเพื่อหาข้อยุติร่วมกันเองด้วย
คำนี้มักใช้ในความหมายเดียวกันกับการประนอมข้อพิพาทแรงงาน (Mediation)ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการยื่นข้อเรียกร้องแล้วไม่ได้เจรจากันภายในกำหนดเวลาสามวัน หรือมีการเจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้ให้บุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเรียกว่าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน มีอำนาจดำเนินการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ภายในเวลาห้าวัน
Synonyms - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
Conciliator

ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน

ผู้ทำหน้าที่ระงับข้อพิพาทแรงงานในฐานะคนกลางโดยวิธีไกล่เกลี่ยและพยายามช่วยให้คู่กรณีสามารถตกลงกันได้
Synonyms - ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน
Conflict Management

การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง

การดำเนินการเพื่อขจัดความขัดแย้งในการจ้างงานหากจัดการอย่างมีประสิทธิภาพอาจทำให้ความขัดแย้งนั้นกลายเป็นความร่วมมือและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้
Synonyms - การจัดการเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง
Conflicts

ข้อขัดแย้ง

เป็นความขัดแย้งในการจ้างงานระหว่างนายจ้างลูกจ้างที่ไม่ใช่ข้อพิพาทแรงงานตามกฎหมาย
Synonyms - ข้อขัดแย้ง
Constant Wage Plan

การจ่ายค่าจ้างรายงวดโดยสม่ำเสมอ

การจ่ายค่าจ้างในระบบนี้ กำหนดให้มีการจ่ายค่าจ้างโดยสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะกำหนดเป็นงวดละหนึ่งสัปดาห์ ถึงแม้ว่าในแต่ละงวดนั้นๆ จะมีงานทำไม่สม่ำเสมอเท่ากันทุกงวดก็ตาม
Synonyms - การจ่ายค่าจ้างรายงวดโดยสม่ำเสมอ

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line