Chain Picketing

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Chain Picketing

การชุมนุมประท้วงแบบเดินเรียงแถว

การที่ลูกจ้างร่วมกันประท้วงนายจ้าง เนื่องจากกรณีพิพาทแรงงาน โดยการเดินเรียงแถวติดต่อกันเป็นลูกโซ่ รอบๆ บริเวณหรือทางเข้าของสถานประกอบการ การชุมนุมประท้วงแบบเดินเรียงแถว
Synonyms: การชุมนุมประท้วงแบบเดินเรียงแถว

รับข่าวสารกรม