Check off

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Check off

การหักเงินลูกจ้าง ณ ที่จ่ายให้สหภาพ

เป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับสหภาพแรงงานให้นายจ้างหักเงินรายได้ของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพให้กับสหภาพเพื่อกันไว้เป็นค่าบำรุงหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของสหภาพ ทั้งนี้โดยความยินยอมของลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพนั้นด้วย การหักเงินลูกจ้าง ณ ที่จ่ายให้สหภาพ
Synonyms: การหักเงินลูกจ้าง ณ ที่จ่ายให้สหภาพ

รับข่าวสารกรม