Mediation

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Mediation

การประนอมข้อพิพาทแรงงาน

วิธียุติข้อพิพาทแรงงานโดยการประนีประนอมของคนกลาง ผู้ประนอมข้อพิพาทฯ จะเข้าไปมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมในการเจรจามากกว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน (Conciliation) โดยการเสนอความคิดเห็น ชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริง แนะแนวทางและข้อตกลงต่างๆ ให้เลือกปฏิบัติโดยให้คู่กรณีเป็นผู้ตัดสินใจร่วมกัน
อย่างไรก็ตาม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน (Conciliation) และการประนอมข้อพิพาทแรงงาน (Mediation) ทั้งสองคำนี้ใช้ปะปนกันและแทนกันอยู่เสมอ ข้อสำคัญที่ตรงกัน คือ ผู้ไกล่เกลี่ยหรือผู้ประนอมมีแต่เพียงหน้าที่เท่านั้น ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือบังคับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ (ดูคำว่า conciliation) การประนอมข้อพิพาทแรงงาน
Synonyms: การประนอมข้อพิพาทแรงงาน

รับข่าวสารกรม