คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Absence

การขาดงาน / การไม่มาทำงาน

การที่ลูกจ้างหรือผู้ทำงานไม่มาทำงานตามปกติเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาหนึ่งวัน หนึ่งกะ หรือมากกว่านั้น ไม่ว่าจะลาหรือไม่ก็ตาม
Synonyms - การขาดงาน / การไม่มาทำงาน
Absence Rate

อัตราการขาดงาน

เป็นตัวเลขสถิติ ที่แสดงอัตราการขาดงานหรือเวลาที่สูญเสียไปเนื่องจากการขาดงานต่อการทำงานในระยะเวลาหนึ่ง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราการขาดงาน = จำนวนวันขาดงาน (ต่อเดือน)/จำนวนวันทำงาน + จำนวนวันขาดงาน
Synonyms - อัตราการขาดงาน
Absentee Interview

การสัมภาษณ์ผู้ขาดงาน

การที่ฝ่ายบริหารจัดประชุม หรือพบปะพูดคุย และสัมภาษณ์ลูกจ้างที่ขาดงาน ให้ทราบถึงเหตุผลในการขาดงาน เพื่อหาวิธีป้องกันและลดการขาดงานโดยไม่จำเป็นที่จะเกิดขึ้นต่อไป
Synonyms - การสัมภาษณ์ผู้ขาดงาน
Accession Rate

อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน

อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน ที่คิดเป็นร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิมในช่วงเวลาเดียวกันในหนึ่งเดือน
คำนวณได้ดังนี้
อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน = จำนวนลูกจ้างที่เพิ่มขึ้น X ๑๐๐ /จำนวนลูกจ้างที่มีอยู่เดิม
Synonyms - อัตราการเพิ่มคนเข้าทำงาน
Accident

อุบัติเหตุหรืออุปัทวเหตุ

เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่คาดคิดหรือไม่อาจทราบล่วงหน้า เป็นผลให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตาย
Synonyms - อุบัติเหตุหรืออุปัทวเหตุ
Accident Frequency Rate

อัตราความถี่ของการประสบอันตราย

จำนวนความถี่ของการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นต่อชั่วโมงทำงานหนึ่งล้านชั่วโมงในระยะเวลาหนึ่ง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราความถี่ของการประสบอันตราย = จำนวนการประสบอันตรายx๑,๐๐๐,๐๐๐/จำนวนชั่วโมงทำงานของคนทำงานทั้งหมด
Synonyms - อัตราความถี่ของการประสบอันตราย
Accident Insurance

การประกันการประสบอันตราย

การให้ความคุ้มครองและให้หลักประกันแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน
Synonyms - การประกันการประสบอันตราย
Accident Prone

ลูกจ้างที่มีแนวโน้มที่จะประสบอันตรายสูง

ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทำงานบ่อยครั้ง หรือมากกว่าการประสบอันตรายของคนทำงานทั่วไป และมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้นต่อไปอีก ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของสภาพร่างกายหรือจิตใจ นิสัย หรือปัญหาส่วนตัวของลูกจ้าง
Synonyms - ลูกจ้างที่มีแนวโน้มที่จะประสบอันตรายสูง
Accident Severity Rate

อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย

การคำนวณหาอัตราความร้ายแรงของการประสบอันตรายต่อชั่วโมงทำงานหนึ่งล้านชั่วโมง
คำนวณได้ดังนี้
อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย = จำนวนวันทำงานที่สูญเสีย X ๑,๐๐๐,๐๐๐ / จำนวนชั่วโมงทำงานของคนทำงานทั้งหมด
Synonyms - อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตราย
Across The Board Increase

การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน

การที่นายจ้างขึ้นหรือเพิ่มค่าจ้างเท่ากันให้แก่ลูกจ้างทั้งหมด ในสถานประกอบการหรือให้แก่ลูกจ้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไม่คำนึงถึงผลงานที่ทำได้หรือเหตุผลอย่างอื่น ค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเพิ่มเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้างหรือเป็นเงินจำนวนหนึ่งก็ได้
Synonyms - การขึ้นค่าจ้างเท่ากัน
Adoption Leave

การอนุญาตให้ลูกจ้างลางานได้เป็นกรณีพิเศษ

การจ้างที่นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างลางานเป็นกรณีพิเศษ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
Synonyms - การอนุญาตให้ลูกจ้างลางานได้เป็นกรณีพิเศษ
Agency Shop

การเรียกเก็บเงินจากผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพ

ข้อกำหนดสำหรับลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน แต่ได้รับประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงในการร่วมเจรจาต่อรอง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการให้แก่สหภาพเพื่อความเป็นธรรม

Synonyms - การเรียกเก็บเงินจากผู้ไม่ได้เป็นสมาชิก
Agitator

ผู้นำการก่อกวน

ผู้ชักชวนและปลุกปั่นลูกจ้างให้ก่อความไม่สงบ เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน
Synonyms - ผู้นำการก่อกวน
Apprentice

ช่างฝึกหัด

เป็นผู้อยู่ในระหว่างการฝึกงานอาชีพช่าง ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนซึ่งกำลังรับการฝึกให้มีความรู้ทั้งภาคกฤษฎีและปฏิบัติในอาชีพช่าง โดยมีสัญญาการฝึกระหว่างปฏิบัติงานกับนายจ้าง โดยปกติช่างฝึกหัดจะปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของหัวหน้างานที่เป็นช่างฝีมือ
Synonyms - ช่างฝึกหัด
Apprenticeship

การฝึกงานช่าง

การเพิ่มพูนทักษะฝีมือเพื่อเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือตามสาขาอาชีพ ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานของช่างฝีมือและโอกาสการมีงานทำ
Synonyms - ช่างฝึกหัด
Apprenticeship Committee

คณะกรรมการฝึกงานช่าง

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนายจ้างและผู้แทนสหภาพแรงงาน ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการฝึกงานช่าง
Synonyms - คณะกรรมการฝึกงานช่าง
Arbitration

การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือสหภาพแรงงานต่างๆ ไม่สามารถตกลงกันในข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้น ทั้งสองฝ่ายอาจตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเห็นชอบร่วมกันให้เป็นผู้ชี้ขาดเพื่อชี้ขาดข้อพิพาทในส่วนที่ไม่สามารถตกลงกันได้ เรียกว่า การชี้ขาดโดยสมัครใจ หรือให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นแบบบังคับให้ทั้งสองฝ่ายต้องเสนอเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้ต่อผู้ชี้ขาดเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดต่อไปหากคู่กรณียอมรับให้มีการตั้งผู้ชี้ขาด คู่กรณีจะระงับซึ่งสิทธิที่จะนัดหยุดงาน หรือปิดงานในระหว่างการพิจารณาของผู้ชี้ขาดหรือคณะผู้ชี้ขาด
Synonyms - การชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
Arbitration Award

คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด

คือ ข้อความ เนื้อหาหรือข้อกำหนดซึ่งเป็นผลจากการตัดสินของผู้ชี้ขาด ผู้ชี้ขาดหรือผู้ทำหน้าที่ตัดสินเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้กำหนดข้อปฏิบัติ (คำวินิจฉัย) ให้แก่คู่กรณี คำวินิจฉัยโดยปกติจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ใจความกะทัดรัด สั้น รัดกุม ปราศจากเงื่อนไข แน่นอนและถือเป็นยุติ และมักจะมีข้อความแสดงความคิดเห็นหรือเหตุผลประกอบการตัดสินไว้ด้วย
Synonyms - คำวินิจฉัย /คำชี้ขาด
Arbitrator

ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

ผู้ทำหน้าที่ตัดสินและกำหนดข้อปฏิบัติให้แก่คู่พิพาทแรงงาน
Synonyms - ผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
Assessments

เงินบำรุงพิเศษ

เป็นเงินที่สหภาพแรงงานเรียกเก็บจากสมาธิเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากค่าบำรุงปกติ เมื่อมีความจำเป็นต้องระดมเงิน ในกรณีเร่งด่วน เช่น เพื่อสนับสนุนการนัดหยุดงานให้ดำเนินงานต่อไป หรือการรณรงค์ต่าง ๆ เป็นต้น การเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นไปตามกฎข้อบังคับหรือระเบียบของสหภาพแรงงาน
Synonyms - เงินบำรุงพิเศษ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line