คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
National Labour Relations Board/NLRB

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

คณะกรรมการไตรภาคีของสหรัฐอเมริกาที่รัฐบาลตั้งขึ้นตามกฎหมาย
แรงงาน ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาล มีอำนาจหน้าที่ในการรับรองสหภาพที่เป็นผู้แทนของลูกจ้าง ส่วนใหญ่กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมและการบริหารงานทั่วไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ คณะกรรมการมีลักษณะเป็นองค์กรกึ่งตุลาการ และคำพิจารณาวินิจฉัยมีผลผูกพันคู่กรณี ทั้งนี้ศาลอาจจะพิจารณาทบทวนคำวินิจฉัยนั้นได้ เดิมคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิก ๓ คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๕ คน
สำหรับประเทศไทย มีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ทำหน้าที่ทำนองเดียวกับ NLRB ดังกล่าวข้างต้น มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงานและชี้ขาดเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘
Synonyms - คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์
National Union

สหภาพแรงงานระดับชาติ

สหภาพแรงงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของสหภาพแรงงานท้องถิ่น ในแต่ละอุตสาหกรรมของประเทศ (ในบางประเทศ)
Synonyms - สหภาพแรงงานระดับชาติ
Negative Strike

การนัดหยุดงานเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพการจ้าง

หมายถึง การนัดหยุดงานของลูกจ้างเพื่อป้องกันหรือคงไว้ซึ่งสิทธิต่างๆ เกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เคยได้รับมาก่อน เช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน และสภาพการทำงานต่างๆ ซึ่งนายจ้างพยายามจะยกเลิกเสีย (ดูคำว่า Positive Strike)
Synonyms - การนัดหยุดงานเพื่อคงไว้ซึ่งสภาพการจ้าง
Negotiating Range

เกณฑ์ที่คาดว่าจะตกลงกันได้

เกณฑ์สูงสุดและต่ำสุดในแต่ละเรื่องที่คู่กรณีคาดว่าจะตกลงกันได้ในการเจรจาต่อรอง
Synonyms - เกณฑ์ที่คาดว่าจะตกลงกันได้
Negotiation

การเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองระหว่างผู้แทนของฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง เพื่อรวมกันกำหนดข้อตกลง ในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพการจ้างงาน เช่น ค่าจ้าง ชั่วโมงทำงาน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ และวิธีจัดการให้บรรลุข้อตกลงนั้น
Synonyms - การเจรจาต่อรอง
Negotiator

ผู้เจรจาต่อรอง

ผู้ที่ได้รับมอบหายให้เป็นผู้แทนของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างในการเจรจา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรอง
Synonyms - ผู้เจรจาต่อรอง
Nepotism

ระบบเครือญาติ

ลักษณะการจ้างงานที่นายจ้างให้สิทธิพิเศษแก่ญาติหรือคนในครอบครัวเหนือกว่าบุคคลอื่นในการพิจารณารับเข้าทำงาน หรือการให้ความดีความชอบ
Synonyms - ระบบเครือญาติ
Neutrals

ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง

บุคคลที่สามผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการยุติปัญหาข้อพิพาทแรงงานให้แก่คู่กรณี เช่น การเป็นผู้ประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้สืบหาข้อเท็จจริงหรือหาข้อมูลเกี่ยวกับการพิพาท การเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
Synonyms - ทำหน้าที่เป็นคนกลาง
No-Lockout Clause

สัญญาไม่ปิดงาน

เงื่อนไขในข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรองซึ่งนายจ้างตกลงจะไม่ใช้วิธีปิดงาน เพื่อบังคับให้ลูกจ้างยอมรับตามข้อเสนอของตน
โดยปกติ No-Lockout Clause จะกำหนดควบคู่ไปกับ No Strike Clause
Synonyms - สัญญาไม่ปิดงาน
No-Strike Clause

สัญญาไม่นัดหยุดงาน

เงื่อนไขในข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรอง ซึ่งสหภาพแรงงานหรือลูกจ้าง ตกลงที่จะไม่นัดหยุดงานในระหว่างที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับ
Synonyms - สัญญาไม่นัดหยุดงาน
No-Strike Pledge
มีความหมายเช่นเดียวกับ No Lockout Clause
Synonyms - No Lockout Clause
No-Suit Clause

สัญญาไม่ฟ้องร้อง

เงื่อนไขในข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรองที่นายจ้างตกลงจะไม่ฟ้องลูกจ้างหรือสหภาพแรงงาน สำหรับการกระทำใดๆ ในระหว่างที่ข้อตกลงนั้นมีผลใช้บังคับ
Synonyms - สัญญาไม่ฟ้องร้อง
Noble

ผู้นำกลุ่มทำงานการนัดหยุดงาน

ผู้นำหรือทำงานการนัดหยุดงานมีอาชีพเกี่ยวกับการทำงานการนัดหยุดงาน (ดูคำว่า Fink) เช่นเดียวกับ Fink แต่อยู่ในฐานะผู้นำหรือเป็นผู้ควบคุมดูแล Fink โดยที่เป็นผู้มีคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญในการนี้มากกว่า
Synonyms - ผู้นำกลุ่มทำงานการนัดหยุดงาน
Nominal Workweek

จำนวนชั่วโมงทำงานในหนึ่งสัปดาห์

หมายถึง เวลาทำงานทั้งหมดในหนึ่งสัปดาห์รวมทั้งเวลาทำงานล่วงเวลา ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำหรือโดยสม่ำเสมอ
Synonyms - จำนวนชั่วโมงทำงานในหนึ่งสัปดาห์
Non-Contributory Pension Plan

บำนาญที่ลูกจ้างไม่ต้องออกเงินสมทบ

แผนบำนาญที่นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการ และจ่ายเงินบำนาญให้ลูกจ้างโดยลูกจ้างไม่ต้องออกเงินสมทบ หรือร่วมดำเนินการแต่อย่างใด
Synonyms - บำนาญที่ลูกจ้างไม่ต้องออกเงินสมทบ
Normal Unemployment

การว่างงานตามปกติ

การว่างงานเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างตำแหน่งงานว่างกับคนหางาน ซึ่งถือว่าเป็นปกติในภาวะเศรษฐกิจช่วงใดช่วงหนึ่งแม้แต่ช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรืองก็อาจเกิดการว่างงานตามปกติได้
Synonyms - การว่างงานตามปกติ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line