คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Umpire
มีความหมายเช่นเดียวกับ Arbritrator หรือ Impartial Chairman
Synonyms - Arbritrator หรือ Impartial Chairman
Unauthorixed Strike

การนัดหยุดงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เป็นการนัดหยุดงานที่ไม่ได้รับความเห็นชอบของสหภาพแรงงาน เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรองที่จะไม่นัดหยุดงาน เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมเจรจาต่อรองที่จะไม่นัดหยุดงาน ตัวอย่างของการนัดหยุดงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ Wildcat หรือ Quickies Ellegal และ Out law Strike
Synonyms - การนัดหยุดงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
Underemployed Person

ผู้ทำงานต่ำระดับ

ดูคำว่า Underemployment
Synonyms - ผู้ทำงานต่ำระดับ
Underemployment

การทำงานต่ำระดับ

การทำงานไม่เต็มที่อาจเกิดขึ้นในภาวการณ์ที่เศรษฐกิจตกต่ำ ขาดการลงทุนและการกระจายรายได้ จำนวนคนว่างงานมีมากและใช้แรงงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่ กล่าวคือประชากรบางส่วนได้งานทำไม่เต็มเวลา เนื่องจากมีงานให้ทำน้อย หรือหางานเต็มเวลาทำไม่ได้หรือต้องจำยอมทำงานที่ต่ำกว่าความรู้ความสามารถเป็นผลให้ประชากรเหล่านี้มีรายได้ต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ
Synonyms - การทำงานต่ำระดับ
Underpay

ค่าจ้างที่ต่ำกว่าผลงาน

ค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่ต่ำกว่าผลงานที่ลูกจ้างทำได้
Synonyms - ค่าจ้างที่ต่ำกว่าผลงาน
Understudy

การฝึกเพื่อเป็นตัวแทน

เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกปฏิบัติงานซึ่งผู้รับการฝึกเรียนรู้การทำงานโดยเข้าทำงานกับช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการในฐานะผู้ช่วย เพื่อจำได้ทำงานแทนได้ เมื่อช่างหรือผู้ชำนาญการนั้นถูกโยกย้าย เกษียณอายุ หรือต้องไปทำงานอื่น
Synonyms - การฝึกเพื่อเป็นตัวแทน
Undocumented Workers

คนงานต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน

คนงานต่างชาติที่เข้าไปทำงานในประเทศอื่น โดยไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน (Work permit) ซึ่งถือเป็นการผิดกฎหมายไม่ว่าคนงานผู้นั้นจะเข้าเมือง โดยถูกหรือผิดกฎหมายและทำงานชนิดใด ถึงแม้จะเป็นงานสุจริตหรืองานที่ไม่มีผู้ใดในประเทศสามารถทำได้ก็ตาม
Synonyms - คนงานต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน
Unemployed Person

ผู้ว่างงาน

หมายถึง ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน ซึ่งต้องการทำงานและสามารถทำงานได้ แต่ยังหางานทำไม่ได้ เนื่องจากมีความรู้หรือฝีมือไม่เพียงพอ ร่างกายไม่เหมาะสม ไม่พอใจในสภาพการจ้าง ไม่มีงานอยู่ในท้องถิ่นที่อาศัย ไม่ทราบว่าจะหางานได้ที่ใด สัญญาการจ้างงานได้สิ้นสุด หรือระงับใช้เป็นการชั่วคราว ถูกปลดออกจากงาน รอการบรรจุงาน หรือด้วยเหตุผลอื่น
Synonyms - ผู้ว่างงาน
Unemployment

การว่างงาน

งานในที่นี้ หมายถึง งานที่ให้ผลในทางเศรษฐกิจ
Synonyms - การว่างงาน
Unemployment Compensation

ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน

เงินที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีที่ผู้ประกันตนต้องหยุดงาน เนื่องจากนิติสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง
Synonyms - ประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
Unemployment Insurance

ประกันการว่างงาน

เป็นประเภทหนึ่งของการประกันสังคม ที่ผู้ประกันตนจะได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน
Synonyms - ประกันการว่างงาน
Unilateral Action

การกระทำโดยลำพังฝ่ายเดียว

การกระทำการโดยลำพังของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยไม่แจ้งหรือหารือกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบด้วย
Synonyms - การกระทำโดยลำพังฝ่ายเดียว
Unilateral Decision

การตัดสินใจฝ่ายเดียว

การตัดสินใจโดยลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยมิได้แจ้งหรือหารือกับอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความเห็นชอบด้วย
Synonyms - การตัดสินใจฝ่ายเดียว
Union
ดูคำว่า Labour Union
Synonyms - Labour Union
Union Label Shop

สถานประกอบการที่ใช้เครื่องหมายของสหภาพ ติดบนผลิตภัณฑ์

นายจ้างหรือสถานประกอบการที่ยินยอมให้ใช้เครื่องหมายหรือตราของสหภาพแรงงาน ติดบนผลิตภัณฑ์
Synonyms - สถานประกอบการที่ใช้เครื่องหมายของสหภาพ ติดบนผลิตภัณฑ์
Union Label Trades

เครื่องหมายสหภาพแรงงาน

สหภาพแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ความเห็นชอบและสนับสนุนสหภาพแรงงานประเภทกิจการเดียวกันให้ใช้เครื่องหมายเหมือนกัน เช่นสหภาพแรงงานสิ่งพิมพ์ในท้องที่ต่างๆ ได้รวมตัวกันและใช้เครื่องหมายเดียวกัน
Synonyms - เครื่องหมายสหภาพแรงงาน
Union Shop

กิจการที่สนับสนุนสหภาพ

สภาพการณ์ที่นายจ้างมีข้อตกลงในด้านการจ้างงานกับสหภาพแรงงานโดยนายจ้างเลือกจ้างลูกจ้างได้ตามที่เห็นชอบ แต่ต้องให้ลูกจ้างหรือคนงานที่เข้าใหม่ทั้งหมดเป็นสมาชิกสหภาพฯ ภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งโดยปกติกำหนดไว้ไม่เกิน ๓๐ วันหลังจากที่เข้าทำงานแล้ว
Synonyms - สถานประกอบการที่ใช้เครื่องหมายของสหภาพ ติดบนผลิตภัณฑ์
Union-Shop Card

บัตรสหภาพแรงงาน

เป็นใบรับรองหรือบัตรซึ่งสหภาพแรงงานออกให้แก่นายจ้าง เพื่อแสดงว่านายจ้างนั้นดำเนินกิจการอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพฯ บัตรนี้โดยทั่วไปใช้ติดในร้านตัดผม ภัตตาคารและสถานที่ให้บริการอื่นๆ คล้ายกับการใช้ตราของสหภาพที่ติดไว้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
Synonyms - บัตรสหภาพแรงงาน
Unpaid Family Worker

ผู้ทำงานให้แก่ครอบครัว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง

บุคคลในครอบครัวที่ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจ ซึ่งดำเนินการโดยหัวหน้าครอบครัวหรือสมาชิกของครอบครัวนั้น
Synonyms - ผู้ทำงานให้แก่ครอบครัว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง
Unskilled Labour

แรงงานไม่มีฝีมือ

เป็นผู้ทำงานซึ่งลักษณะงานที่ทำไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมากเพียงได้รับคำแนะนำเล็กน้อยก็สามารถทำได้
Synonyms - แรงงานไม่มีฝีมือ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line