คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Illegal Strike

การนัดหยุดงานที่ผิดกฎหมาย

เป็นการนัดหยุดงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การนัดหยุดงานโดยไม่เป็นไปตามขั้นตอนหรือต้องห้ามตามกฎหมาย การนัดหยุดงานที่ฝ่าฝืนและละเมิดสัญญาหรือข้อตกลง และการนัดหยุดงานโดยขัดต่อข้อบังคับของสหภาพ เป็นต้น
Synonyms - การนัดหยุดงานที่ผิดกฎหมาย
Impartial Chairman

ประธานที่เป็นบุคคลภายนอก

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สามซึ่งได้รับเลือกจากนายจ้าง-ลูกจ้าง ให้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตลอดจนช่วยร่างสัญญาหรือข้อตกลง และอาจทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานด้วย
Synonyms - ประธานที่เป็นบุคคลภายนอก
Incentive Wage

ค่าจ้างจูงใจ

การให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของผลผลิตที่ลูกจ้างทำได้เกินมาตรฐานที่กำหนด
Synonyms - ค่าจ้างจูงใจ
Income in Kind

รายได้ที่มิใช่เงิน

รายได้ที่ลูกจ้างได้รับในรูปของสิ่งที่มิใช่เงิน เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่พักอาศัย รวมทั้งบริการหรือสวัสดิการต่างๆ
Synonyms - รายได้ที่มิใช่เงิน
Indentured Apprenticeship

การฝึกช่างฝึกหัดตามสัญญาการฝึก

การฝึกช่างฝึกหัดโดยมีสัญญาหรือข้อตกลงที่กำหนด วิธีการฝึก ระยะเวลาฝึกและค่าตอบแทนในระหว่างการฝึก
Synonyms - การฝึกช่างฝึกหัดตามสัญญาการฝึก
Independent Unions

สหภาพแรงงานอิสระ

สหภาพแรงงานซึ่งดำเนินการเป็นอิสระเฉพาะคน โดยไม่เข้าร่วมในสหพันธ์แรงงานหรือองค์การแรงงานใดๆ
Synonyms - สหภาพแรงงานอิสระ
Industrial Action

การกระทำเพื่อผลทางเศรษฐกิจ

กลวิธีที่สหภาพแรงงานนำมาใช้เพื่อผลทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ เช่น การชุมนุมประท้วง การคว่ำบาตร การนัดหยุดงาน
Synonyms - การกระทำเพื่อผลทางเศรษฐกิจ
Industrial Democracy

ประชาธิปไตยในอุตสาหกรรม

เป็นการบริหารงานแบบประชาธิปไตยในอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับระบอบประชาธิปไตยในทางการเมือง โดยฝ่ายนายจ้างยินยอมให้ฝ่ายลูกจ้างแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา ตลอดจนร้องทุกข์กับตัวแทนของฝ่ายนายจ้างเพื่อวางแนวทางหรือนโยบายในการบริหารงานร่วมกัน
Synonyms - ประชาธิปไตยในอุตสาหกรรม
Industrial Poison

สารพิษในอุตสาหกรรม

สารเคมี วัสดุหรือส่วนผสมที่ใช้ในกระบวนการผลิตที่อาจเป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อคนงาน
Synonyms - สารพิษในอุตสาหกรรม
Industrial Psychology

จิตวิทยาอุตสาหกรรม

วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาถึงความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมปฏิกิริยา และการสนองตอบของคนในวงการอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้าง และเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
Synonyms - จิตวิทยาอุตสาหกรรม
Industrial Revolution

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง (revolution) อย่างมิได้ค่อยเป็นค่อยไป (evolution)
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ ระหว่างกลางศตวรรษที่ ๑๘ และครึ่งแรกของศตวรรษที่ ๑๙ จากความสำเร็จในด้านการผลิตและคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่นำเข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตรบางอย่าง เช่น เครื่องจักรไอน้ำ เครื่องทอผ้า เครื่องปั่นด้าย เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงต่างๆ ทำให้ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลงมากและใช้แรงงานน้อย ประกอบกันการขนส่งสินค้า และคมนาคมเป็นไปได้สะดวกทำให้เศรษฐกิจการค้าแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
Synonyms - การปฏิวัติอุตสาหกรรม
Industrial Union

สหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดียวกัน

สหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดียวกัน เป็นสหภาพแรงงาน ซึ่งรับสมาชิกที่เป็นลูกจ้างหรือคนงานในกิจการประเภทเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้องกัน เช่น รับเฉพาะลูกจ้างในอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ ลูกจ้างในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น สหภาพแรงงานประเภทนี้บางครั้งเรียกว่า Vertical Union หรือสหภาพแรงงานแนวดิ่ง
Synonyms - สหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดียวกัน
Industrialization

การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากระบบเกษตรกรรมไปสู่ระบบอุตสาหกรรม

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการผลิตจากระบบการเกษตรและการผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนมาเป็นการผลิตในโรงงานเพื่อการค้าหรือเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
Synonyms - การเปลี่ยนแปลงการผลิตจากระบบเกษตรกรรมไปสู่ระบบอุตสาหกรรม
Inflation

เงินเฟ้อ

ภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณเงินที่นำมาใช้จ่ายในท้องตลาดมีมากกว่าปริมาณสินค้าและบริการ ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นและอำนาจซื้อของเงินลดน้อยลง หากภาวะดังกล่าวทำให้ประชาชนส่วนมากเกิดความไม่เชื่อถือในค่าของเงินที่กำลังใช้หมุนเวียนอยู่และพยายามที่จะใช้เงินออกไปให้มากที่สุดเพื่อแลกเอาสิ่งของเข้าเก็บไว้ ก็มักจะทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สหภาพแรงงานเรียกร้องให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โบนัสและค่าครองชีพ
Synonyms - เงินเฟ้อ
International Labour Organization/ILO

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
ในสังคมโดยให้ความคุ้มครองแรงงานและส่งเสริมในเรื่องการมีงานทำ การแรงงานสัมพันธ์ สภาพการทำงาน คุณภาพชีวิต หลักประกันและความมั่นคงในการทำงานของผู้ใช้แรงงานทั่วโลก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นองค์การชำนัญพิเศษของสหประชาชาติมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วยองค์กรหลักสามองค์กร คือ สมัชชาสมาชิก ซึ่งจะประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกปีละครั้งเกี่ยวกับการพิจารณาปัญหาต่างๆ คณะประศาสน์การซึ่งเป็นเสมือนคณะกรรมการบริหารและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ (อนุสัญญา + ข้อแนะ) และสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย
Synonyms - องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
International Labour Standard

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

คือ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานของสภาพการจ้างงาน ตลอดจนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการทำงาน มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศเปรียบเสมือนประมวลกฎหมายแรงงานระหว่างประเทศซึ่งที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศให้การรับรองและโดยปกติจะอยู่ในรูปของอนุสัญญา และข้อแนะ (ดูคำว่า Convention, Recommendation และ Ratification)
Synonyms - มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line