คำศัพท์ด้านแรงงาน

Dictionary Labour Terminology

สามารถค้นคำศัพท์ด้านแรงงาน (ระบบคำค้น กดค้นหา)

คำศัพท์ด้านแรงงาน

Term Main definition
Gainful Occupation

งานที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน

งานหรืออาชีพที่ผู้ทำได้รับค่าจ้างเป็นผลประโยชน์ตอบแทน
ในการสำรวจสำมะโนประชากร คำดังกล่าวหมายความรวมถึงบุคคลทุกคนซึ่งปกติทำงานโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทน แม้ว่าในระหว่างการสำรวจ บุคคลนั้นจะว่างงานเป็นการชั่วคราวก็ตาม
Synonyms - งานที่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
General Increase
ดูคำว่า Across-the Board increase
Synonyms - Across-the Board increase
General Labour Union

สหภาพแรงงานทั่วไป

สหภาพแรงงานซึ่งเปิดรับลูกจ้างทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างมีฝีมือ ไม่มีฝีมือหรืออยู่ในอาชีพและอุตสาหกรรมใด
Synonyms - สหภาพแรงงานทั่วไป
General Strike

การนัดหยุดงานทั่วไป

เป็นการนัดหยุดงานของลูกจ้างที่เกี่ยวโยงกันไปอย่างกว้างขวาง (ตลอดภูมิภาค จังหวัด หรือประเทศ) ในกิจการต่างๆ โดยมิได้จำกัดขอบเขตอยู่ในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง สหภาพใดสหภาพหนึ่ง หรือบริษัทใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ และมีวัตถุประสงค์ในการแสดงพลังจากการรวมตัวกันเพื่อบรรลุผลในทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ
Synonyms - การนัดหยุดงานทั่วไป
Gentlemen’s Agreement

สัญญาสุภาพบุรุษ

ข้อตกลงด้วยวาจาหรือความเข้าใจร่วมกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยไม่มีผลบังคับทางกฎหมาย
ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลตราบเท่าที่คู่กรณียังให้ความสำคัญต่อข้อตกลงนั้น
Synonyms - สัญญาสุภาพบุรุษ
Geographic Wage

ค่าจ้างตามภูมิภาค

อัตราค่าจ้างในงานชนิดเดียวกันที่แตกต่างกันไปตามสภาพท้องที่หรือสถานที่ตั้งของโรงงานหรืออุตสาหกรรม
Synonyms - ค่าจ้างตามภูมิภาค
Goldbricking

การจำกัดผลผลิต

การที่กลุ่มลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานพยายามจำกัดผลผลิตหรือปริมาณงานให้น้อยลงโดยวิธีต่างๆ เช่น การเฉื่อยงาน การแกล้งทำงานแต่ไม่ทำจริง การเดินเตร่หรือพูดคุยกันสถานที่ทำงาน
Synonyms - การจำกัดผลผลิต
Goon

ผู้ก่อกวน

ในขณะที่มีการพิพาทแรงงานหรือการนัดหยุดงาน ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายสหภาพแรงงานอาจว่าจ้าง “ผู้ก่อกวน” ให้ก่อเหตุวุ่นวาย ทำให้เกิดความเสียหายหรือตอบโต้การกระทำดังกล่าว
Synonyms - ผู้ก่อกวน
Goon Squad

กลุ่มผู้ก่อกวน

กลุ่มคนซึ่งรับจ้างก่อเหตุวุ่นวายทำให้เกิดความเสียหายหรือตอบโต้การกระทำดังกล่าวระหว่างที่มีการพิพาทแรงงานหรือการนัดหยุดงาน
Synonyms - กลุ่มผู้ก่อกวน
Government Seizure

รัฐเข้าคุมกิจการ

การที่รัฐเข้าควบคุมการผลิตในโรงงานหรือการดำเนินงานในกิจการบางอย่างที่รัฐเห็นว่ามีความจำเป็นในขณะที่ประเทศอยู่ในระหว่างสงครามหรือเกิดภาวะฉุกเฉิน และงานนั้นมีผลกระทบต่อสภาพการณ์ดังกล่าว
Synonyms - รัฐเข้าคุมกิจการ
Graft in Unions

การทุจริตและรับสินบนในสหภาพแรงงาน

การที่สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานกระทำการทุจริตต่อสหภาพโดยการฉ้อโกงต่างๆ เช่น การถือเอาผลกำไรหรือผลประโยชน์ของสหภาพมาเป็นของตน การฉ้อโกงเงินกองทุนของสหภาพฯ การนำเงินของสหภาพไปลงทุนหรือใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัว รับสินบนจากนายจ้างหรือกระทำการอื่นๆ ซึ่งเป็นที่เสียหายต่อสหภาพฯ
Synonyms - การทุจริตและรับสินบนในสหภาพแรงงาน
Graveyard Shift
ดูคำว่า Lobstershift
Synonyms - Lobstershift
Green Hands

มือใหม่

ลูกจ้างที่เป็นคนใหม่สำหรับงานหรืออาชีพ ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆ มาก่อน
Synonyms - มือใหม่
Grievance

ข้อร้องทุกข์

เป็นการร้องเรียนในสิ่งที่เป็นความไม่พอใจหรือเหตุเดือดร้อนของลูกจ้างหรือองค์การลูกจ้าง เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการทำงาน ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง รวมทั้งเกี่ยวกับสภาพการทำงาน การบริหารงาน การปกครองบังคับบัญชา ตลอดจนเรื่องส่วนตัวของลูกจ้างด้วย
ข้อร้องทุกข์มิใช่การเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างหรือเงื่อนไขการทำงาน
ข้อร้องทุกข์อาจมาจากฝ่ายนายจ้าง หรือองค์การนายข้างก็ได้
Synonyms - ข้อร้องทุกข์
Group Bonus

โบนัสกลุ่มหรือเงินรางวัลกลุ่ม

เป็นโบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษจำนวนหนึ่ง ที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานเป็นกลุ่มตามผลงานทั้งหมดของลูกจ้างนั้น โดยไม่ได้คิดถึงผลงานของแต่ละบุคคล (ดูคำว่าโบนัส)
Synonyms - โบนัสกลุ่มหรือเงินรางวัลกลุ่ม
Group Insurance

การประกันหมู่

การทำประกันเป็นกลุ่มเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยทั่วไปนายจ้างเป็นผู้จัดทำโครงการให้แก่กลุ่มลูกจ้างและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายหรือฝ่ายลูกจ้างร่วมออกด้วย เช่น การประกันชีวิต การประกันการเจ็บป่วย การประกันการประสบอันตราย เป็นต้น
Synonyms - การประกันหมู่
Group Leader
ดูคำว่า Working Foreman
Synonyms - Working Foreman
Guilds

สมาคมช่างฝีมือ

องค์กรที่เกิดจาการรวมตัวกันของช่างฝีมือ เพื่อทำกิจกรรมซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันในการสนองความต้องการของสมาชิก
ในระยะเริ่มแรก สมาคมช่างฝีมือได้จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักในการกำหนดมาตรฐานการฝึกช่างฝีมือและกำหนดคุณภาพของผลผลิต
Synonyms - สมาคมช่างฝีมือ

Department of Labour Protection and Welfare
149 Mitmaitri Rd., Dindaeng, Bangkok 10400
Hotline 1506 Ext.3, e-Mail: info@labour.mail.go.th
Webmaster: support@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line